این پاراگراف حاوی لینک است: هنگام کلیک بر روی این لینک به رنگ قرمز درمیاید. پس زمینه این پاراگراف هنگام کلیک به رنگ خاکستری در میاید.